- Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Voetzorg Veenendaal en een cliënt waarop Voetzorg Veenendaal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Voetzorg Veenendaal zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de, op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetzorg Veenendaal zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetzorg Veenendaal melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetzorg Veenendaal de eerste keer dat dit gebeurt 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, met een minimum van 17,50 euro. Indien deze situatie zich nog een keer voordoet, mag Voetzorg Veenendaal het volledige honorarium voor de afgesproken behandeling berekenen.
Voetzorg Veenendaal moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overlijden of een ongeval.

4. Betaling
Voetzorg Veenendaal vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn  inclusief BTW. Voetzorg Veenendaal vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk of op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven  looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per PIN te voldoen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Voetzorg Veenendaal aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Voetzorg Veenendaal vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetzorg Veenendaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Voetzorg Veenendaal neemt de persoonlijke gegevens en behandelgegevens van de cliënt op in een digitaal  administratieprogramma. Voetzorg Veenendaal behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetzorg Veenendaal zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding 
Voetzorg Veenendaal is verplicht tot geheimhouding van alle  vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetzorg Veenendaal verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Voetzorg Veenendaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetzorg Veenendaal is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Garantie
Voetzorg Veenendaal geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
• de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd,
• de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal
Voetzorg Veenendaal heeft het recht van de cliënt een  schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. Voetzorg Veenendaal meldt diefstal altijd bij de politie.
Indien Voetzorg Veenendaal bij cliënt meubilair o.i.d. beschadigt, zal Voetzorg Veenendaal vergoeding hiervan regelen via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Voetzorg Veenendaal.

 10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Voetzorg Veenendaal. Voetzorg Veenendaal moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetzorg Veenendaal de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetzorg Veenendaal en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever, mediator of geschillencommissie van ProVoet.

11. Geschillen
1. Geschillen tussen cliënt en Voetzorg Veenendaal over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Voetzorg Veenendaal aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn of haar klacht eerst bij Voetzorg Veenendaal heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij Voetzorg Veenendaal is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is Voetzorg Veenendaal aan deze keuze gebonden. Indien Voetzorg Veenendaal een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet zij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Voetzorg Veenendaal dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

12. Behoorlijk gedrag
Voetzorg Veenendaal houdt zich het recht om zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren indien de cliënt na  herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Voetzorg Veenendaal en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

                          
Voor verschillende voetklachten

Wilt u meer weten over bepaalde voetklachten? En over de beste behandeling? En wat u er wellicht zelf aan kunt doen? Maak dan uw keuze uit dit overzicht van de 50 meest voorkomende voetklachten.

Voetklachten ABC  

Wanneer wordt uw behandeling vergoed?

Heeft u vragen over vergoeding door zorgverzekeraars? Vind het antwoord op de website van ProVoet.

Vergoeding door zorgverzekering 2023  

Heuvel Orthopedische Schoentechniek

Voetklachten leiden vaak tot andere klachten zoals: pijnlijke knieën, heupen, rug- , nek- of hoofdpijn. Als u beperkingen ervaart bij het lopen of wandelen, kunt u terecht bij Heuvel Schoentechniek.

Website van Heuvel Orthopedische Schoentechniek  

Algemene richtlijnen diabetische voet

Uiteenlopende informatie over Diabetes Mellitus. Hoe problemen te herkennen en vele tips over hoe er mee om te gaan. Verschillende thema's als sport, vrije tijd, eten en drinken komen hier aan bod.

Richtlijnen diabetische voet  

Voetzorg Veenendaal
Plesmanstraat 66
3905 KZ VEENENDAAL

T.  06-28464064
E.  info@voetzorgveenendaal.nl
KvK nr.  53344979
BTW nr.  169300511B01

Wij zijn vandaag gesloten


maandag 08:30 - 17:30    
dinsdag 08:30 - 17:30    
woensdag 08:30 - 17:30    
donderdag 08:30 - 17:30    
vrijdag gesloten    
zaterdag gesloten    
zondag gesloten    

Behandeling alleen op afspraak (telefonisch of app)


Deze site is mogelijk gemaakt door
Pedicure Website